Koszty dostawy

DPD
Koszty dostawy:
przy zamówieniu do 150 zł:
15 zł
przy zamówieniu od 150 zł

dostarczamy bezpłatnie

przy płatności "za pobraniem" gotówką kurierowi
doliczamy 3 zł

PClink

Nie możesz czegoś znaleźć ?
sprawdź naszą ofertę PClink

PClink

Kategorie

 Partner Brother

Partner Oki

 

Partner Microsoft

 Microsoft AER

 Partner Fujitsu

 Intel Technology Provider

partner Insert

Masz pytania?


Porozmawiaj z Nami.

Polityka prywatności

Polityka Ochrony Prywatności

Shop.itcom.com.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie itcom.com.pl, prowadzony przez iT-Com spółka jawna A.Zięć, D.Pradelok z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Bolesława Chrobrego 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110760,  NIP: 627-22-93-752, zwaną dalej iT-Com z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym itcom@itcom.com.pl.  

1. IT-Com przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. IT-Com z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności IT-Com zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. IT-Com sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Shop.itcom.com.pl.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Shop.itcom.com.pl jest IT-Com.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością IT-Com w zakresie Shop.itcom.com.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Shop.itcom.com.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

5. Klienci mogą przeglądać Shop.itcom.com.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w Shop.itcom.com.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez IT-Com informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji w każdym czasie. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem mailowym itcom@itcom.com.pl.

7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez IT-Com i za zgodą Klientów.

8. W przypadku uzyskania przez IT-Com wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Shop.itcom.com.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, IT-Com może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

9. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line kartami płatniczymi zgodnie z punktem 10 regulaminu za towary nabyte w Shop.itcom.com.pl, są przekazywane spółce CashBill Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (ul. Sobieskiego 2, Katowice 40-082), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice  Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000323297, NIP:629-241-08-01, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 000 000 złotych . Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez CashBill S.A następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez CashBill S.A. płatności za nabyte w Shop.itcom.com.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Shop.itcom.com.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.    

10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za pomocą Rat w systemie Credit Agricole są przekazywane Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 53-605 Wrocław, pl. Orląt Lwowskich 1  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000039887, NIP: 657-008-22-74  oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez Credit Agricole S.A. płatności za nabyte w Shop.itcom.com.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Shop.itcom.com.pl sposobu dokonania płatności za pomocą Rat w systemie Credit Agricole

11. IT-Com zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy IT-Com zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez IT-Com danych osobowych innemu niż IT-Com administratorowi danych.

12. IT-Com zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. IT-Com zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. IT-Com lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec IT-Com lub też gdy IT-Com uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Shop.itcom.com.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

13. Dodatkowo, okazjonalnie, IT-Com za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty Shop.itcom.com.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

14. IT-Com wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

15. IT-Com stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Shop.itcom.com.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Shop.itcom.com.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.